English plus - výuka angličtiny na druhém stupni ZŠ a na víceletých gymnáziích

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Díky projektu1), který je zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejich učitele, máte příležitost získat moderní vzdělávací materiály, které vám umožní rozvíjet a opakovat témata vámi vyučovaného předmětu v angličtině. Výstupy projektu proto využijí nejen učitelé anglického jazyka, ale zavádění krátkých zábavných aktivit do standardní výuky mohou využít i učitelé ostatních předmětů s aktivní znalostí angličtiny. Frekvence zapojování těchto aktivit do výuky záleží na vás. Pro všechny aktivity je zpracována podrobná příprava, která vám usnadní a zpestří práci v hodině.

Všechny výstupy projektu i metodická podpora zohledňují specifika vzdělávání na českých školách a potřeby českých učitelů. Dovolte nám ve stručnosti představit tyto výstupy projektu i zmiňovanou metodickou podporu.

Všechny výstupy vyhotovené v rámci tohoto projektu tvoří ucelený soubor metodických materiálů. Při tvorbě a testování materiálů byl kladen důraz na to, aby byly zajímavé pro žáky i učitele a navíc snadno použitelné.

K uvedeným vzdělávacím materiálům patří:

  • publikace pro učitele k jednotlivým předmětům - obsahuje stručný metodický úvod, balíček her a aktivit strukturovaných podle ročníků. Publikace jsou zpracovány pro zeměpis, dějepis, chemii, fyziku, matematiku, občanskou výchovu, hudební a výtvarnou výchovu, ICT a přírodopis
  • audiovizuální aktivity pro žáky - jde o krátké sekvence (cca. 5-8 min.), kde se rodilý mluvčí obrací přímo k žákům a vyzývá je k verbálním a/nebo neverbálním reakcím. Audiovizuální aktivity jsou zaměřeny na různá témata z daných předmětů
  • wordbank - soubor doporučené slovní zásoby k jednotlivým předmětům - existuje ve dvou podobách: v tištěné (součást publikace) a v audio formě na vzdělávacím portále www.english-plus.cz a na DVD. V souboru wordbank je zvýrazněna doporučená aktivní slovní zásoba
  • pracovní listy - některé aktivity jsou doplněny kopírovatelnými pracovními listy (celkem bylo vytvořeno přes 200 listů, které jsou dostupné na vzdělávacím portále, a z části byly zahrnuty do publikace)
  • vzdělávací portál www.english-plus.cz - slouží učitelům, vedle publikace, jako zdroj mnoha dalších vzdělávacích a zábavných aktivit a her pro žáky, dále je zde umístěn i wordbank a Classroom language. Na portále mají také pedagogové příležitost vyměňovat si zkušenosti na diskuzním fóru.

Vyhotovené materiály obdrží zdarma učitelé anglického jazyka a ostatní pedagogové, kteří se zapojí do projektu a dále každá základní škola a víceleté gymnázium v Libereckém kraji.

Součástí projektu je také vzdělávání pro učitele, které zahrnuje:

  • seminář - zábavnou formou představí učitelům základy metodiky a vyhotovené materiály
  • přímá pedagogická účast rodilých mluvčích - v průběhu několika lekcí (2-4 lekce) rodilý mluvčí demonstruje učitelům v jejich třídách uplatňování metodiky v praxi a zároveň motivuje žáky ke komunikaci o tématech z jiných předmětů v anglickém jazyce
  • zpětná vazba - jde o osobní schůzku učitele s českým metodikem orientovanou na uplatnění metodiky v praxi
  • konzultace - poskytují se v případě zájmu učitele za účasti českého metodika nebo rodilého mluvčího

Veškeré uvedené vzdělávání pro učitele se uskuteční na jejich škole.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je motivovat žáky k získávání poznatků z jiných předmětů prostřednictvím angličtiny a umožnit učitelům, aby mohli sami pokračovat v zapojování obdobných aktivit do výuky.

Vzdělávací program pro učitele, který se postupně uskuteční na zapojených školách v první polovině roku 2011, je z kapacitních důvodů omezen na určitý počet učitelů. Pedagogové se zájmem o zapojení do uvedeného vzdělávacího programu se mohou přihlásit na e-mailové adrese projekt@ceet.eu. Před přihlášením pedagogů do projektu může být v případě zájmu ze strany vedení školy nebo učitelů uskutečněna krátká informační schůzka. Díky spolufinancování projektu ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu jsou všechny výstupy projektu včetně vzdělávacího programu poskytovány cílovým skupinám i školám bezplatně.

1) Projekt má název Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč předměty 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií, registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/02.0040 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Libereckém kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010